Colosseus controle data

Controle over uw datakwaliteit

Datakwaliteit is een belangrijk thema. Goede datakwaliteit laat zien dat er sprake is van een beheerste en integere bedrijfsvoering. Dit vraagt om een cultuur en processen die erop gericht zijn datakwaliteit op orde te brengen en te houden.

Datakwaliteit is dan ook een belangrijk onderwerp in gesprekken die wij met klanten voeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het Pensioenakkoord, de implementatie van een nieuw administratiesysteem of datamigratie. We zien hierbij grote verschillen in de beleving van en risicohouding rondom datakwaliteit. Soms bemoeilijkt dit de aanpak van verbetering van de datakwaliteit terwijl er juist veel voordelen te behalen zijn.

Wellicht herkent u deze voorbeelden van misvattingen en gevaren rondom datakwaliteit:

  • “Datakwaliteit is een taak van de uitvoerder”, waarbij het gevaar ontstaat dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’. Datakwaliteit is een verantwoordelijkheid van het Pensioenfonds en de uitvoerder samen. Voert een uitvoerder meerdere pensioenregelingen tegelijk uit? Het is dan mogelijk dat niet alle fondsspecifieke issues in de datakwaliteit zichtbaar worden.

  • “De datakwaliteit is op orde, er is immers een jaarlijkse verklaring van de accountant en de actuaris.” Echter, deze verklaring geeft geen zekerheid over de juistheid van bijvoorbeeld aanspraken op individueel niveau.

  • “Er zijn geen klachten en de uitvoerder hanteert het vier ogen principe, dit betekent dat de datakwaliteit op orde is.”

  • “Wij controleren steekproefsgewijs individuele mutaties.” Het is hierbij de vraag of dit een deelnemer voldoende zekerheid biedt of de aanspraak en communicatie juist zijn, zeker in geval van meerdere mutaties.

Goede datakwaliteit vraagt om een onafhankelijke en fondsspecifieke controle, waarbij de deelnemer centraal staat. Goede data leidt tot efficiëntere processen, minder operationele risico’s, een beter imago en besparing van kosten.

Er zijn verschillende manieren om de datakwaliteit te toetsen en te verbeteren. Een mogelijkheid is de zogenaamde Quinto-aanpak. Bij deze aanpak worden steekproefsgewijs aanspraken en rechten doorgerekend voor een bepaalde periode. Afwijkingen worden geanalyseerd en er wordt beoordeeld of deze een structureel of incidenteel karakter hebben. Deze aanpak biedt voordelen, maar we horen vaak dat dit onvoldoende herbruikbaar is.

Colosseus kan u ook een uitgebreidere en herbruikbare aanpak bieden:

Datacontrole en analyse

Alle data wordt vergeleken met gegevens uit externe bronnen (zoals de gemeente of werkgever). Zo wordt de volledigheid en juiste werking van de gebruikte interfaces gecontroleerd. Ook vindt er een logische bestandscontrole plaats, met een check op verbanden en logische uitkomsten. Op veldniveau worden de aanwezigheid, het format en de inhoud van de velden geanalyseerd. Het resultaat is een rapportage van de bevindingen uit de koppelingen met externe bronnen die impact hebben op de datakwaliteit.

De uitkomsten van de Datacontrole worden geanalyseerd. Vervolgens doen we verbandscontroles, waarbij velden worden gecombineerd zodat de samenhang gecontroleerd kan worden (bijvoorbeeld tussen verzekerden en partners), die we uitbreiden met fonds- en/of regeling specifieke business rules en plausibiliteitscontroles. Ook deze controles zijn vervolgens herbruikbaar. Afwijkende uitkomsten worden geanalyseerd om een beeld te krijgen van de mogelijke (incidentele of structurele) oorzaak. Vervolgens zijn aanbevelingen te doen om de geconstateerde fouten te beheersen of op te lossen. Door deze grondige analyse kunnen er conclusies getrokken worden over de totale administratie.

Aanspraken

Wij kunnen uw pensioenregeling ook op deelnemerniveau analyseren en inregelen in onze rekenbox. Hiermee rekenen wij pensioenaanspraken over een bepaalde periode na. Wij houden rekening met voorgekomen mutaties en wij vergelijken de uitkomsten vervolgens met de (gecommuniceerde) aanspraken uit het bronsysteem. Zo worden verschillen zichtbaar en kunnen we deze worden geanalyseerd. Als de rekenbox eenmaal is ingericht kan deze hergebruikt worden voor toekomstige controles of testwerkzaamheden.