colosseus classified

Eerst de datakwaliteit op orde, dan pas invaren

Het nieuwe pensioenakkoord moet het Nederlandse pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Middel- en eindloonregelingen zijn niet meer toegestaan, er komen twee typen contracten: het nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling. Bestaande regelingen moeten worden omgezet in een nieuw contract, waarbij de nominale aanspraken worden gewijzigd in individueel pensioenvermogen. Het is belangrijk dat vóór omzetting wordt gecontroleerd of de data waarop de aanspraken worden berekend daadwerkelijk kloppen. Zodat iedere deelnemer het vermogen krijgt waar hij recht op heeft.

Om een pensioenregeling goed uit te voeren is juiste data in de deelnemersadministratie van essentieel belang. Kloppen de gegevens van de regeling en/of de individuele deelnemer niet, dan kan er geen juiste pensioenaanspraak of uitkering worden vastgesteld en worden ook de technische voorzieningen en de premies niet goed bepaald. Foute data leidt tot handmatige berekeningen, verkeerde UPO's en onnodige correcties achteraf.

Bij omzetting van een pensioenregeling naar een nieuw contract of een nieuwe regeling is juiste data helemáál cruciaal. Want de opgebouwde aanspraken vormen de basis voor het individueel pensioenvermogen van de deelnemer en moeten dus kloppen. Bovendien, is de omzetting eenmaal afgerond, dan is het zonder een goede en toegankelijke vastlegging van de datahistorie bijna onmogelijk een volledige reconstructie van een individuele aanspraak te maken.

Invaren
In het nieuwe pensioenakkoord is niet de uitkering, maar de ingelegde premie en wat daarmee aan pensioen wordt opgebouwd het uitgangspunt. Er komen twee typen contracten: het nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling. Middel- en eindloonregelingen zijn niet meer toegestaan en moeten uiterlijk op 1 januari 2026 zijn omgezet naar een premieregeling die in overeenstemming is met de nieuwe wettelijke en fiscale kaders. Deze omzetting wordt invaren genoemd. Daar kan overigens alleen van worden afgeweken als invaren leidt tot onevenwichtige uitkomsten voor de deelnemers en/of de werkgever.

Bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling wordt niet alleen gekeken naar de uitvoerbaarheid van die nieuwe regeling, de methode van invaren en (de hoogte van) een eventuele compensatie. Cruciaal is een controle van de datakwaliteit van de om te zetten regeling. Want conform de regels van het nieuwe pensioenakkoord worden de nominale aanspraken per deelnemer omgezet naar individueel pensioenvermogen. Dus de huidige aanspraken moeten wél kloppen en blijven kloppen tot daadwerkelijk wordt overgegaan naar de nieuwe regeling. Helaas zijn veel pensioenadministraties niet up-to-date, bijvoorbeeld doordat (recente) wijzigingen niet zijn verwerkt. Door de kwaliteit van de data van de bestaande regeling vroegtijdig te controleren, kunnen de gegevens waarop de aanspraak wordt berekend nog vóór daadwerkelijke omzetting worden gecorrigeerd.

Controles
De controle van de datakwaliteit van de huidige pensioenregeling kan op een aantal manieren gebeuren. Een volledige controle van de pensioenregeling, waarbij de aanspraken per deelnemer worden nagerekend, is één van de mogelijkheden. Andere opties zijn een willekeurige steekproefcontrole, het controleren van een aantal vooraf vastgestelde risicovolle groepen gegevens en plausibiliteitscontroles, die fouten in de brongegevens kunnen signaleren. Uiteraard is een combinatie van deze oplossingen ook mogelijk.

Cruciale periode
Voor pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en werkgevers breekt een cruciale periode aan. Als de huidige pensioenregeling conform de regels van het nieuwe pensioenakkoord wordt omgezet, dan vormen kloppende aanspraken het enige juiste vertrekpunt. Pas daarna kan de regeling daadwerkelijk worden ingevaren in een nieuw contract. Zodat iedere deelnemer krijgt wat hem ooit is beloofd.